Child Taxa
Taxon Name
Xenopholis scalaris Wucherer's Ground Snake
Xenopholis undulatus Jensen's Ground Snake