Child Taxa
Taxon Name
Thamnophis atratus aquaticus Aquatic Garter Snake
Thamnophis atratus atratus Santa Cruz Garter Snake
Thamnophis atratus hydrophilus Oregon Garter Snake
Thamnophis atratus zaxanthus Diablo Range Garter Snake