Child Taxa
Taxon Name
Takydromus albomaculosus White-spotted Grass Lizard
Takydromus amurensis Amur Grass Lizard
Takydromus dorsalis Sakishima Grass Lizard
Takydromus formosanus Formosa Grass Lizard
Takydromus hani Southeast Asian Green Grass Lizard
Takydromus haughtonianus Goalpora Grass Lizard
Takydromus hsuehshanensis Hsuehshan Grass Lizard
Takydromus intermedius Sichuan Grass Lizard
Takydromus khasiensis Khasi Grass Lizard
Takydromus kuehnei Kuehne Grass Lizard
Takydromus luyeanus Luye Grass Lizard
Takydromus madaensis Ma Da Grass Lizard
Takydromus sauteri Koshun Grass Lizard
Takydromus septentrionalis Chinese Grass Lizard
Takydromus sexlineatus Six-striped Asian Grass Lizard
Takydromus sikkimensis Sikkim Grass Lizard
Takydromus smaragdinus Japanese Green Grass Lizard
Takydromus stejnegeri Stejneger's Grass Lizard
Takydromus sylvaticus Chung-an Grass Lizard
Takydromus tachydromoides Japanese Grass Lizard
Takydromus toyamai Miyako Grass Lizard
Takydromus viridipunctatus Green-spotted Grass Lizard
Takydromus wolteri Mountain Grass Lizard
Takydromus yunkaiensis Yunkai Grass Lizard