Child Taxa
Taxon Name
Sachatamia albomaculata White-spotted Glass Frog
Sachatamia electrops Northern Colombia Glass Frog
Sachatamia ilex Limon Giant Glass Frog
Sachatamia orejuela El Tambo Glass Frog
Sachatamia punctulata Spotted Glass Frog