Child Taxa
Taxon Name
Pseudoboa coronata Crowned False Boa
Pseudoboa haasi ParanĂ¡ False Boa
Pseudoboa neuwiedii Neuwied's False Boa
Pseudoboa nigra Black False Boa