Child Taxa
Taxon Name
Plestiodon septentrionalis obtusirostris Southern Prairie Skink
Plestiodon septentrionalis pallidus Pallid Skink
Plestiodon septentrionalis septentrionalis Northern Prairie Skink