Child Taxa
Taxon Name
Nerodia fasciata confluens Broad-banded Water Snake
Nerodia fasciata fasciata Banded Water Snake
Nerodia fasciata pictiventris Florida Water Snake