Child Taxa
Taxon Name
Morethia adelaidensis Saltbush Morethia Skink
Morethia boulengeri Southeastern Morethia Skink
Morethia butleri Woodland Morethia Skink
Morethia lineoocellata West Coast Morethia Skink
Morethia obscura Shrubland Morethia Skink
Morethia ruficauda Lined Fire-tailed Skink
Morethia storri Top End Fire-tailed Skink
Morethia taeniopleura Fire-tailed Skink