Child Taxa
Taxon Name
Liopholis guthega Snowy Mountains Skink
Liopholis inornata Desert Skink
Liopholis kintorei Great Desert Skink
Liopholis margaretae Central Ranges Rock-skink
Liopholis modesta Eastern Ranges Rock-skink
Liopholis montana Mountain Skin
Liopholis multiscutata Bull Skink
Liopholis pulchra Southwestern Rock-skink
Liopholis slateri Slater's Skink
Liopholis striata Night Skink
Liopholis whitii White's Skink