Child Taxa
Taxon Name
Leiocephalus personatus actites Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus agraulus Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus budeni Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus elattoprosopon Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus mentalis Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus personatus Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus poikilometes Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus pyrrholaemus Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus scalaris Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus socoensis Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus tarachodes Haitian Curlytail Lizard
Leiocephalus personatus trujilloensis Haitian Curlytail Lizard