Child Taxa
Taxon Name
Kentropyx altamazonica Amazon Kentropyx
Kentropyx borckiana Guyana Kentropyx
Kentropyx calcaratus Spix's Kentropyx
Kentropyx paulensis Boettger's Kentropyx
Kentropyx pelviceps Forest Whiptail
Kentropyx striatus Striped Kentropyx
Kentropyx vanzoi Gallagher's Kentropyx
Kentropyx viridistriga Green Kentropyx
Kentropyx williamsoni Williamson's Kentropyx