Child Taxa
Taxon Name
Erythrolamprus typhlus brachyurus Brazilian Swamp Snake
Erythrolamprus typhlus elaeoides Mata Grosso Swamp Snake
Erythrolamprus typhlus typhlus Velvet Swamp Snake