Child Taxa
Taxon Name
Erythrolamprus aesculapii Aesculapian False Coral Snake
Erythrolamprus almadensis Almaden Ground Snake
Erythrolamprus atraventer Dixon's Ground Snake
Erythrolamprus bizona Jan's False Coral Snake
Erythrolamprus breviceps Short Ground Snake
Erythrolamprus carajasensis Carajascin Ground Snake
Erythrolamprus cobella South American Ground Snake
Erythrolamprus cursor Lacépède's Ground Snake
Erythrolamprus epinephelus Night Ground Snake
Erythrolamprus festae Drab Ground Snake
Erythrolamprus frenatus Common Ground Snake
Erythrolamprus guentheri Günther's False Coral Snake
Erythrolamprus ingeri Inger's Ground Snake
Erythrolamprus jaegeri Jaeger's Ground Snake
Erythrolamprus juliae Julia's Ground Snake
Erythrolamprus longiventris Long Ground Snake
Erythrolamprus maryellenae Maryellen's Ground Snake
Erythrolamprus melanotus Shaw's Dark Ground Snake
Erythrolamprus miliaris Military Ground Snake
Erythrolamprus mimus Mimic False Coral Snake
Erythrolamprus mossoroensis Mossoro Ground Snake
Erythrolamprus ornatus Ornate Ground Snake
Erythrolamprus perfuscus Tan Ground Snake
Erythrolamprus poecilogyrus Wied's Ground Snake
Erythrolamprus problematicus Problem Ground Snake
Erythrolamprus pseudocorallus False Coral Snake
Erythrolamprus pygmaeus Amazon Ground Snake
Erythrolamprus reginae Royal Ground Snake
Erythrolamprus sagittifer Arrow Ground Snake
Erythrolamprus taeniurus Thin Ground Snake
Erythrolamprus trebbaui Trebbau's Ground Snake
Erythrolamprus triscalis Three-scaled Ground Snake
Erythrolamprus typhlus Velvet Swamp Snake
Erythrolamprus viridis Green Ground Snake
Erythrolamprus williamsi Williams' Ground Snake
Erythrolamprus zweifeli Zweifel's Ground Snake