Child Taxa
Taxon Name
Elachistocleis araios Azuay Lowlands Oval Frog
Elachistocleis bicolor Two-colored Oval Frog
Elachistocleis bumbameuboi Maranhão Oval Frog
Elachistocleis carvalhoi Northwestern Tocantins Oval Frog
Elachistocleis cesarii São Paulo Oval Frog
Elachistocleis corumbaensis Piraputangas Oval Frog
Elachistocleis erythrogaster Planalto das Araucárias Oval Frog
Elachistocleis haroi Jujuy Oval Frog
Elachistocleis helianneae Humaitá Oval Frog
Elachistocleis magna Rondônia Oval Frog
Elachistocleis matogrosso Mato Grosso Oval Frog
Elachistocleis muiraquitan Acre's Oval Frog
Elachistocleis ovalis Common Oval Frog
Elachistocleis panamensis Panama Oval Frog
Elachistocleis pearsei Colombian Oval Frog
Elachistocleis piauiensis Piaui Oval Frog
Elachistocleis skotogaster Los Toldos Oval Frog
Elachistocleis surinamensis Surinam Oval Frog
Elachistocleis surumu Roraima Oval Frog