Child Taxa
Taxon Name
Cyclemys dentata Asian Leaf Turtle
Cyclemys oldhami Stripe-necked Leaf Turtle