Child Taxa
Taxon Name
Cerastes boehmei Tunisian Horned Viper
Cerastes cerastes Desert Horned Viper
Cerastes gasperettii Gasperetti's Horned Viper
Cerastes vipera Sahara Sand Viper