Child Taxa
Taxon Name
Aspidoscelis burti burti Canyon Spotted Whiptail
Aspidoscelis burti stictogramma Giant Spotted Whiptail
Aspidoscelis burti xanthonota Red-backed Whiptail