Child Taxa
Taxon Name
Abronia Arboreal Alligator Lizards
Anguis Slow Worms
Anniella Legless Lizards
Barisia Alligator Lizards
Dopasia Asian Glass Lizards
Elgaria Western Alligator Lizards
Gerrhonotus Eastern Alligator Lizards
Hyalosaurus North African Glass Lizards
Ophisaurus Glass Lizards
Pseudopus Eurasian Glass Lizards